Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn hier als bestand (PDF) te downloaden.

Het modelformulier voor herroeping is hier als bestand (DOCX) te downloaden.

1. ALGEMENE BEPALINGEN

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Uitgeverij SWP, hierna nader aan te duiden met ‘SWP’ .

1.2 Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en de navolgende bijzondere voorwaarden ten aanzien van voorwaarden voor boekverkopen en abonnementen. De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere voorwaarden wordt afgeweken.

Offertes, totstandkoming en wijziging overeenkomst

1.3 Alle door SWP gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van SWP of door feitelijke uitvoering door SWP komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden SWP slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door SWP zijn bevestigd c.q. feitelijk door SWP zijn uitgevoerd.

1.4 Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient SWP derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, alvorens SWP in verzuim raakt.

1.5 Alle opgaven en/of vermeldingen door SWP met betrekking tot haar producten en/of diensten, zoals oplage, formaat, publicatiefrequentie, drukprocédé, omvang en aard van het adressenbestand, aantallen abonnementen c.q. oplagen, gewichten, omvang per nummer en dergelijke geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door SWP uitdrukkelijk voorbehouden.

Tarieven en prijzen

1.6 SWP is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wederpartij van SWP een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) is die consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

1.7 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. SWP is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen.

Betaling

1.8 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van SWP netto contant binnen dertig dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.

1.9 Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is - onverminderd haar overige verplichtingen - vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%.

1.10 Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 40 Euro.

1.11 SWP heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door SWP, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door SWP is ontvangen.

1.12 Alle geleverde producten blijven het eigendom van SWP tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij SWP terzake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

Ontbinding

1.13 SWP kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

a) de wederpartij surséance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;

b) de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;

c) de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door SWP hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;

d) SWP de uitgave van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt.

Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan SWP bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Intellectuele Eigendomsrechten

1.14 De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door SWP uitgegeven publicaties en andere informatieve producten berust bij SWP en/of haar licentiegevers. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van SWP mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van SWP worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins.

Persoonsgegevens

1.15 SWP legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomsten en wanneer deze personen in het kader van dienstverlening contact hebben met SWP. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van SWP.

Overmacht

1.16 Indien naar het redelijk oordeel van SWP als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door SWP zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.

1.17 Onder overmacht wordt ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door SWP naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

1.18 Indien SWP bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Aansprakelijkheid en reclame

1.19 De aansprakelijkheid van SWP, van de personeelsleden van SWP en van de personen voor wie SWP verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

1.20 Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen SWP en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. SWP en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door SWP niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. SWP aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties.

1.21 De wederpartij vrijwaart SWP voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door SWP uitgegeven publicaties en andere informatieve producten.

1.22 Reclames tegen de (order)bevestiging dienen schriftelijk vóór de uitvoering van de overeenkomst door SWP doch in ieder geval binnen acht dagen na de datum van de verzending van de (order) bevestiging ter kennis van SWP te worden gebracht.

1.23 Reclames tegen de uitvoering van de overeenkomst door SWP dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doch in ieder geval binnen acht dagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, ter kennis van SWP te worden gebracht, waarna alle rechten van de wederpartij jegens SWP vervallen.

Diversen

1.24 SWP is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van de wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee zij in een groep is verbonden, of over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van SWP.

1.25 SWP is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. SWP zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, indien zij de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren.

1.26 Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk tenminste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging aan SWP door te geven.

1.27 Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) en die wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van SWP zo goed mogelijk beschermt.

Geschillen en toepasselijk recht

1.28 Alle geschillen met betrekking tot de door SWP gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam. SWP is tevens gerechtigd om een geschil met een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) voor te leggen aan de op basis van de wet relatief bevoegde rechter. Als dat een andere rechter is dan de rechter te Amsterdam, en SWP legt het geschil voor aan de rechter te Amsterdam, dan is die consument gerechtigd om binnen 6 weken nadat SWP zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

1.29 Op alle met SWP gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. VOORWAARDEN VOOR BOEKVERKOPEN

2.1 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan uitgeverij SWP bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan uitgeverij SWP retourneren, conform de door uitgeverij SWP verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan uitgeverij SWP. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan uitgeverij SWP heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door uitgeverij SWP bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

2.2 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal uitgeverij SWP dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

2.3 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Uitgeverij SWP kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien uitgeverij SWP dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door uitgeverij SWP tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen verouderen;

e. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

3. VOORWAARDEN VOOR ABONNEMENTEN

Definitie

3.1 Abonnement: een overeenkomst waar bij SWP zich verbindt om periodiek aan de wederpartij, de abonnee, tot wederopzegging door de abonnee, informatie te leveren op een informatiedrager.

Toepasselijkheid

3.2 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van SWP met betrekking tot abonnementen zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor abonnementen van toepassing.

Aangaan van de overeenkomst

3.3 De wederpartij kan een abonnement aangaan door via telefoon, telefax, brief(kaart) of e-mail dit bij SWP kenbaar te maken.

Looptijd

3.4 Abonnementen hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een looptijd van twaalf maanden te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst.

3.5 Abonnementen worden telkens stilzwijgend tegen de dan geldende abonnementsprijs met een zelfde periode als de lopende verlengd, tenzij de abonnee het abonnement schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van de voor het desbetreffende abonnement geldende opzegtermijn, doch met tenminste een opzegtermijn van één maand.

3.6 Elke opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden per het einde van de lopende abonnementsperiode.

3.7 Indien het een abonnement van een natuurlijk persoon betreft, eindigt het abonnement op het tijdstip, waarop het overlijden van deze persoon aan SWP wordt medegedeeld. Restitutie van het abonnementsbedrag voor de niet verstreken abonnementsperiode kan slechts plaatsvinden indien het een bedrag van meer dan 15 Euro betreft.

Prijzen en tarieven

3.8 Alle in of op de publicaties c.q. informatieve producten door SWP vermelde prijzen en tarieven gelden uitsluitend voor abonnees in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

3.9 De ingevolge een abonnement door de abonnee verschuldigde bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

3.10 Indien in geval van een adreswijziging het nieuwe adres buiten Nederland is gelegen worden door SWP portokosten in rekening gebracht, en is SWP bevoegd vanaf het moment van wijziging het voor het betreffende land geldende abonnementsgeld in rekening te brengen.